របៀបប្រើប្រាស់ BNO Legal Database

Save to PDF

I - Log in ចូលប្រព័ន្ធ Database

 • បំពេញ Username និង Password


 • ចុចលើពាក្យ LOGIN

II - ប្តូរលេខសំងាត់

ការប្តូរលេខសំងាត់មាន២របៀប៖

១- អ្នកប្រើប្រាស់ភ្លេចលេខសំងាត់ • បំពេញ Email adress របស់អ្នក រូចចុះពាក្យ SUBMIT: Database នឹងផ្ញើLinkទៅក្នុង Inbox ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកពិតជាចង់ប្តូរលេខសំខាត់។

 • បើក Email រួចចុច Reset password


 • Copy លេខសំងាត់ថ្មីរបស់អ្នក រួច Login ចូលក្នុង Database ថ្មី

២- អ្នកប្រើប្រាស់ប្តូរសំងាត់

 • Log in ចូលក្នុង Database
 • ចុះលើពាក្យ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
 • ចុះលើពាក្យ ផ្លាស់ប្តូលេខសំងាត់
 • បំពេញលេខសំងាត់ចាស់ និង បំពេញលេខសំងាត់ថ្មី
 • ចុះ Update


III - ស្វែងរកឯកសារ


 • ស្វែងរកតាមរយៈKeyword: វាយពាក្យដែលចង់ស្វែងរក រួច ចុចពាក្យស្វែងរក


 • ស្វែងរកលំអិតៈ
  • ចុចលើសញ្ញា
  • ពាក្យគន្លឹះ: ស្វែងរកតាម ឈ្មោះឯកសារ
  • ប្រភេទនៃស្ថាប័ន: ស្វែងរកតាម ប្រភេទនៃស្ថាប័ន
  • ប្រភេទនៃច្បាប់: ស្វែងរកតាម ប្រភេទនៃច្បាប់
  • ជំពូកនៃច្បាប់: ស្វែងរកតាម ជំពូកនៃច្បាប់
  • កាលបរិច្ឆេទ: ស្វែងរកតាម កាលបរិច្ឆេទនៃថ្ងៃចេញឯកសារ
  • លេខកូដ: ស្វែងរកតាម លេខកូដឯកសារ
   ឧទាហរណ៍ៈ ស្វែងរកពាក្យ ក្រម ដែល ក្រសួងយុត្តិធម៌ ជាអ្នកចេញច្បាប់ ហើយឯកសារច្បាប់ទាំងនោះស្ថិតក្នុងប្រភេទនៃច្បាប់ ជា ព្រះរាជក្រម/ច្បាប់ ហើយស្ថិតក្នុងជំពូក ស្ថាប័ន តុលាការ និងយុត្តិធម៌ ហើយដែលចេញនៅឆ្នាំ ១៩៩៤

១-វាយពាក្យ ក្រម ក្នុងប្រអប់ពាក្យគន្លឹះ និង ចុះ លើប្រអប់ពាក្យ ស្វែងរក


(អត្ថបទច្បាប់ ដែលមានពាក្យថាក្រម មានចំនួន ១៥ ច្បាប់)

២-សូមជ្រើសរើពាក្យថា ក្រសួងយុត្តិធម៌ ពីក្នុងប្រអប់ ប្រភេទនៃស្ថាប័ន


(អត្ថបទច្បាប់ ដែលមានពាក្យថា ក្រម ហើយដែល ក្រសួងយុត្តិធម៌ជាអ្នកចេញច្បាប់នោះ មានចំនួន ៩ ច្បាប់)

៣-សូមជ្រើសរើពាក្យថា ព្រះរាជក្រម/ច្បាប់ ពីក្នុងប្រអប់ ប្រភេទនៃច្បាប់


(អត្ថបទច្បាប់ ដែលមានពាក្យថាក្រម ហើយដែលក្រសួងយុត្តិធម៌ជាអ្នកចេញច្បាប់ ហើយមានប្រភេទនៃច្បាប់ ជាព្រះរាជក្រម/ច្បាប់ មានចំនួន ៨ ច្បាប់)

៤-សូមជ្រើសរើពាក្យថា ស្ថាប័នតុលាការ និងយុត្តិធម៌ ពីក្នុងប្រអប់ ជំពូកនៃច្បាប់


(អត្ថបទច្បាប់ ដែលមានពាក្យថាក្រម ហើយដែលក្រសួងយុត្តិធម៌ជាអ្នកចេញច្បាប់ ហើយមានប្រភេទនៃច្បាប់ ជាព្រះរាជក្រម/ច្បាប់ និងស្ថិតក្នុង ជំពួកនៃច្បាប់ ជា ស្ថាប័នតុលាការ និងយុត្តិធម៌មានចំនួន ៤ ច្បាប់)

៥-សូមជ្រើសរើសឆ្នាំ ១៩៩៤ ពីក្នុងប្រអប់ កាលបរិច្ឆេទ


(អត្ថបទច្បាប់ ដែលមានពាក្យថាក្រម ហើយដែលក្រសួងយុត្តិធម៌ជាអ្នកចេញច្បាប់ ហើយមានប្រភេទនៃច្បាប់ ជាព្រះរាជក្រម/ច្បាប់ និងស្ថិតក្នុង ជំពួកនៃច្បាប់ ជា ស្ថាប័នតុលាការ និងយុត្តិធម៌ ដែលស្ថិតក្នុង ឆ្នាំ ១៩៩៤ មានចំនួន ៤ ច្បាប់)

បញ្ជាក់ៈ ចំនួន ច្បាប់កាន់តែថយដោយសារ យើងបានច្រោះ(Filter) ទៅតាម៖

 • ប្រភេទនៃស្ថាប័ន
 • ប្រភេទនៃច្បាប់
 • ប្រភេទនៃស្ថាប័ន
 • កាលបរិច្ឆេទ ចេញច្បាប់